Post Detail

5 lutego 2022

Wypadki przy pracy

Post placeholder image

WYPADEK PRZY PRACY DEFINICJA

Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie, które spełnia łącznie 4 warunki:

 • jest to zdarzenie nagłe przez nagłość zdarzenia rozumie się natychmiastowe ujawnienie się przyczyny zewnętrznej, wywołującej określone skutki. Typowymi przykładami nagłości zdarzenia mogą być: porażenie piorunem, porażenie prądem elektrycznym, upadek z wysokości, potknięcie się i upadek na schodach, postrzelenie z broni palnej, poślizgnięcie na mokrej posadzce itp. W orzecznictwie sądowym niektóre wyroki stanowią, że zdarzeniem nagłym może być oddziaływanie czynnika wywołującego ujemne skutki w okresie nie dłuższym niż jedna dniówka robocza,
 • wywołane przyczyną zewnętrzną przez przyczynę zewnętrzną (sprawczą) zdarzenia rozumie się taki czynnik, który nie wypływa z wewnętrznych właściwości organizmu pracownika. Do przyczyn zewnętrznych można zaliczyć w szczególności siły przyrody, maszyny lub inne urządzenia stosowane w procesie pracy oraz działanie (lub ich zaniechanie) innych osób
 • spowodowało uraz lub śmierć uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego (skaleczenia, złamania kończyn, amputacje, odmrożenia, oparzenia, zatrucia, skutki duszenia, działania promieniowania a także wstrząs psychiczny, będący reakcją na stres).

UWAGA: URAZ NIE MUSI SKUTKOWAĆ ZWOLNIENIEM LEKARSKIM

 • nastąpiło w związku z pracą
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawania pracownika w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Za wypadek przy pracy uważa się również zdarzenie, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas m.in.

 • wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

WYPADEK ZRÓWNANY Z WYPADKIEM PRZY PRACY

Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy (inaczej na równi z wypadkiem przy pracy) to wypadek, któremu pracownik uległ:

 • w czasie podróży służbowej do miejsca delegowania lub np. między miejscem oddelegowania a miejscem zakwaterowania albo w miejscu zakwaterowania, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonaniem powierzonych mu zadań,
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

PODZIAŁ I PRZYCZYNY WYPADKÓW

Śmiertelny wypadek przy pracy – za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od daty wypadku. Ciężki wypadek przy pracy – za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała. Lekki wypadek przy pracy – nazywany też wypadkiem powodującym czasową niezdolność do pracy/ – uważa się każdy inny wypadek nie wyczerpujący znamion wypadku śmiertelnego i ciężkiego. Zbiorowy wypadek przy pracy – za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

PRZYKŁADY PRZYCZYN WYPADKÓW
TECHNICZNE ORGANIZACYJNE LUDZKIE
Wady konstrukcyjne, niewłaściwe rozwiązania techniczne i ergonomiczne, nieodpowiednia wytrzymałość czynnika materialnego, brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, brak lub niewłaściwe środki ochrony zbiorowej, niewłaściwe elementy sterownicze, brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, wady materiałowe czynnika materialnego, niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego. Nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, niewłaściwe polecenia przełożonych, brak nadzoru, niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych, brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, tolerowanie przez osoby sprawujące nadzór odstępstw od przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, niedostateczne przygotowanie zawodowe pracownika, brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lekarskimi lub bez badań lekarskich, wykonywanie pracy w zbyt małej obsadzie osobowej, niewłaściwa organizacja stanowiska pracy. Nieużywanie sprzętu ochronnego (środków ochrony indywidualnej i zbiorowej), wykonywanie pracy niewchodzącej w zakres obowiązków, niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika, nieznajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, niewłaściwe tempo pracy, brak doświadczenia, przechodzenie, przejeżdżanie lub przebywanie w miejscach niedozwolonych.

WYPADEK W DRODZE DO I Z PRACY


Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.


Jednakże uważa się, się wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych najdogodniejsza.

Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca:

 • innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,
 • zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,
 • zwykłego spożywania posiłków, odbywania nauki lub studiów.

Ustalenie okoliczności wypadku w drodze do pracy lub z pracy dokonywane jest w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Kartę wypadku sporządza się po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, a drugi przechowuje się w dokumentacji powypadkowej.

ODMOWA UZNANIA ZDARZENIA ZA WYPADEK W DRODZE DO PRACY LUB Z PRACY WYMAGA UZASADNIENIA.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKA W ZWIĄZKU Z WYPADKIEM

Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.


Uwaga: Ewentualne roszczenia z tytułu skutków wypadku powinien zgłosić poszkodowany – złożyć wymagane wnioski do ZUS lub do płatnika składek.

OBOWIĄZKI PRACODAWCY PO ZAISTNIENIU WYPADKU

W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek:

 • udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy,
 • zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych, uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które w związku z wypadkiem zostały wstrzymane, dokonywanie zmiany położenia maszyn i innych urządzeń technicznych, jak również zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności,
 • zawiadomić o wypadku okręgowego inspektora pracy i prokuratora (dotyczy to: wypadku ciężkiego, śmiertelnego,  zbiorowego),
 • powołać zespół powypadkowy, którego celem jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku a następnie sporządzenie oraz zatwierdzenie protokołu powypadkowego,
 • doręczyć protokół powypadkowy poszkodowanemu oraz właściwemu inspektorowi pracy (w razie wypadku ciężkiego, śmiertelnego, zbiorowego),
 • zarejestrować wypadek w rejestrze,
 • sporządzić oraz przesłać do GUS tzw. statystyczną kartę wypadku.

USTALENIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY

POWOŁANIE ZESPOŁU POWYPADKOWEGO

Pracodawca powołuje dwuosobowy zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi:

 • pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • społeczny inspektor pracy, przedstawiciel pracowników.

PRACA ZESPOŁU POWYPADKOWEGO

Zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności:

 1. dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego  maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku
 2. jeżeli jest to konieczne, sporządzić szkic lub wykonać fotografię miejsca wypadku
 3. wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala
 4. zebrać informacje dotyczące wypadku od świadków wypadku
 5. zasięgnąć opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii  innych  specjalistów, w zakresie  niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku
 6. zebrać inne dowody dotyczące wypadku
 7. dokonać prawnej kwalifikacji wypadku
 8. określić środki profilaktyczne oraz wnioski, wynikające z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek.

PROTOKÓŁ POWYPADKOWY

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza– nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku –  protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy a następnie niezwłocznie doręcza go pracodawcy w celu zatwierdzenia. Przed zatwierdzeniem protokołu zespół powypadkowy jest obowiązany zapoznać poszkodowanego   z treścią dokumentu, który ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym. Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego sporządzenia. Protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych pracodawca niezwłocznie doręcza właściwemu inspektorowi pracy.

PO KAŻDYM WYPADKU SPORZĄDZA SIĘ STATYSTYCZNA KARTĘ WYPADKU

Statystyczną kartę przekazuje się w formie elektronicznej na portal sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego. Pracodawca zatrudniający nie więcej niż pięciu pracowników może przekazać oryginał statystycznej karty sporządzony w formie papierowej do Urzędu Statystycznego w Gdańsku po przesłaniu uzasadnionej informacji o wyborze tej formy.

ŚWIADCZENIA POWYPADKOWE

zasiłek chorobowy dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową
świadczenie rehabilitacyjne dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy
zasiłek wyrównawczy dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
jednorazowe odszkodowanie dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty
renta z tytułu niezdolności do pracy dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
renta rodzinna
dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej
dodatek pielęgnacyjny
pokrycie kosztów leczenie z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne
renta szkoleniowa dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową
renta rodzinna dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
Ubiegający się o świadczenia składa w tej sprawie wniosek wraz z niezbędną dokumentacją do płatnika składek lub do ZUS. ZUS wymaga, by zostały złożone m.in. następujące dokumenty:
1 Wniosek
2 Protokół powypadkowy lub karta wypadku – z uwierzytelnionymi kopiami (lub oryginałami – do wglądu): wyjaśnień poszkodowanego i informacjami uzyskanymi od świadków zdarzenia.
3 Zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9), wypełnione przez lekarza leczącego, zawierające informację, że leczenie i rehabilitacja zostały zakończone; w przypadku śmierci poszkodowanego – akt zgonu

KOMU NIE PRZYSŁUGUJĄ ŚWIADCZENIA Z ZUS?

Świadczenia nie przysługują jeżeli:

 • Wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez poszkodowanego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Umyślność – oznacza takie zachowanie pracownika, które on okazuje, przewidując skutki, jakie wynikają z jego zachowania i skutki te chce wywołać. Umyślność może polegać na zamierzonym podjęciu działania sprzecznego z obowiązkiem pracownika lub na zamierzonym powstrzymaniu się od działania, mimo, że istnieje obowiązek czynnego zachowania się.

Rażące niedbalstwo – zachodzi wówczas, gdy poszkodowany pracownik podejmuje działania z naruszeniem przepisów o ochronie zdrowia i życia, chociaż mógł i powinien był przewidzieć grożące mu niebezpieczeństwo, które zwykle występuje w danych okolicznościach faktycznych, co dla każdego człowieka o przeciętnej przezorności jest oczywiste. Rażące niedbalstwo zachodzi wówczas, gdy pracownik przejawia brak staranności, jakiej można domagać się od osób najmniej rozwiniętych poszkodowany będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.Przeglądając tę ​​stronę, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.
Zgadzam się