Post Detail

5 lutego 2022

Obowiązki związane z profilaktyczną opieką zdrowotną pracodawcy

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy z zakresu bhp jest zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie i na warunkach określonych przez odpowiednie przepisy prawa pracy. Obowiązujące w tym zakresie przepisy to:
 1. kodeks pracy,
 2. rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie prowadzenia badań lekarskich pracowników.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Badania profilaktyczne mają na celu stwierdzenie, czy zatrudniony pracownik nie ma przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku.


RODZAJE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH

wstępne – okresowe – kontrolne

Wstępne – dotyczą osób przyjmowanych do pracy, pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy i innych pracowników przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Kiedy można nie kierować na badania wstępne?

Dotyczy osób przyjmowanych ponownie do pracy u tego samego pracodawcy lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą, oraz osób przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, jeżeli przedstawią aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca stwierdził, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku. Nie dotyczy to osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Okresowe – podlegają im wszyscy pracownicy przed upływem terminu badania określonego w orzeczeniu lekarskim jako data następnego badania.
Kontrolne – podlegają im pracownicy w przypadku niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Zakres badań jest uzależniony od zagrożeń występujących na stanowisku, stanowiskach, na których ma być zatrudniony pracownik oraz rodzaju wykonywanej pracy (np. praca fizyczna z określonym wydatkiem energetycznym, praca na wysokości, na stanowiskach decyzyjnych związanych z odpowiedzialnością. W tym celu pracodawca jest zobowiązany wydać skierowanie na badania.

Powinno ono zawierać:

 • określenie rodzaju badania profilaktycznego (wstępne, okresowe lub kontrolne),
 • określenie stanowiska pracy lub kilku stanowisk, na którym (których) osoba ta ma być zatrudniona
  – w przypadku osób przyjmowanych do pracy,
 • określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony – w przypadku pracowników,
 • informacje o występowaniu na stanowisku (stanowiskach) pracy czynników szkodliwych dla zdrowia
  lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
  wykonanych na tych stanowiskach.

Na podstawie badania profilaktycznego pracownik otrzymuje orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy. Orzeczenie lekarskie lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne przekazuje pracownikowi i pracodawcy. Jeżeli pracownik lub pracodawca nie godzi się z jego treścią może w ciągu 7 dni od dnia wydania wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania, które przeprowadza się w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy. Powinno ono być przeprowadzone w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Ustalone na jego podstawie orzeczenie lekarskie jest ostateczne.

Występujące zagrożenia powinny być przez pracodawcę określone w sposób wskazany w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej to jest przez wskazanie czynników szkodliwych lub uciążliwych, rodzaju wykonywanej pracy, czy sposobu wykonywania pracy (wymagająca ruchów monotypowych kończyn, wymuszonej pozycji).

Częstość przeprowadzania badań określona w rozporządzeniu nie może być przedłużona ani przez pracodawcę, ani przez pracownika, ani też lekarza sprawującego opiekę nad pracownikami. Natomiast lekarz sprawujący opiekę zdrowotna nad pracownikami może skrócić ten okres biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonego badania.


Wszystkie badania w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami (wstępne, okresowe i kontrolne) przeprowadzone powinny być w miarę możliwości w godzinach pracy i na koszt pracodawcy. Za czas nie wykonywania pracy w związku z koniecznością przeprowadzenia badań pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

OBOWIĄZEK PRZECHOWYWANIA ORZECZEŃ LEKARSKICH SPOCZYWA NA PRACODAWCY!

REGULACJE W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ

W okresie stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego badania wstępne i kontrolne są nadal wykonywane, natomiast obowiązek wykonywania badań okresowych został zawieszony. Orzeczenia lekarskie (wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie), których ważność upłynęła po 7 marca 2020 roku, zachowują ważność, ale nie dłużej niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków (czyli powrócić do badań okresowych). Mimo stanu epidemii badania profilaktyczne okresowe mogą być wykonywane za obopólną zgodą pracodawcy i pracownika.Przeglądając tę ​​stronę, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.
Zgadzam się