POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z wymogami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej również: Rozporządzenie lub RODO), które wprowadza ujednolicone zasady przetwarzania danych osobowych, pragniemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Ci prawach.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest:

Dane osobowe zbierane przez Serwis LOGE.pl są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Serwis LOGE.pl

RODZAJ I CELE PRZETWARZANYCH DANYCH

Serwis LOGE.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.

Dane osobowe są przetwarzane i zbierane na potrzeby oferowanych przez nas usług, takich jak:

 • Wysyłka Newslettera loge.pl
 • Komentarze zostawiane przez użytkowników w Serwisie
 • Kontakt zwrotny z formularza kontaktowego
 • Obsługa zamówień związanych z zakupem produktów i usług oferowanych w Serwisie
 • Marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług własnych
 • Analiza zachowań użytkowników (analityka internetowa)

Na potrzeby usług oferowanych na stronie loge.pl (dalej również: Serwis lub Strona) możemy zbierać i przetwarzać następujące dane:

 • W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje: adres e-mail, imię i nazwisko.
 • W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane: adres e-mail, kod pocztowy i miejscowość, ulica wraz z numerem domu/mieszkania, imię i nazwisko, numer telefonu.
 • W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o: dane firmowe Przedsiębiorcy, numer NIP

W serwisie mogą znajdować się również dane:

 • informacje dotyczące konta założonego w Serwisie
 • dane transakcyjne, związane z usługami i produktami oferowanymi w Serwisie
 • dane techniczne, takie jak adres IP, parametry przeglądarki i wykorzystywanego urządzenia
 • informacje związane z ciasteczkami (cookies), wykorzystywane przez Serwis i naszych partnerów

Udostępnienie danych jest dobrowolne, ale może być wymagane do korzystania z Serwisu, lub poszczególnych usług.

UDOSTĘPNIANE LUB POWIERZANE DANYCH ORAZ JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE ?

Niektóre dane mogą być przekazywane do podmiotów zewnętrznych, również mających siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej w celu realizacji usług (np. wysyłka Newslettera, analityka internetowa, realizacja procesu zamówienia oraz wysyłki oferowanych produktów i usług), takich jak:

 • podmioty oferujące systemy księgowe
 • podmioty oferujące systemy wysyłki wiadomości e-mail
 • podmioty oferujące systemy wysyłki Newsletterów
 • podmioty oferujące systemy zarządzania treścią
 • podmioty świadczące usługi hostingowe
 • podmioty świadczące usługi związane z bezpieczeństwem działania Serwisu
 • podmioty oferujące systemy reklamowe
 • podmioty zajmujące się logistyką i transportem
 • podmioty świadczące usługi analityczne (analityka internetowa)

Dane osobowe Klientów przechowywane są:

 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Serwis LOGE.pl tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Serwis LOGE.pl tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

MECHANIZM COOKIES

Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów.

Serwis wykorzystuje cookies w celu:

 • prezentowania na stronach informacyjnych Sklepu, mapy wskazującej lokalizację biura, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA),
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów. W swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Prawo do cofnięcia zgody

 • Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody,
 • Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody,
 • Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Serwis zgodnie z prawem przed jej cofnięciem,
 • Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem może świadczyć jedynie za zgodą.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 • Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Serwis przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu oraz ułatwienie korzystania z Serwisu.
 • Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
 • Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

Prawo do usunięcia danych.

 • Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
 • Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
  b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę,
  c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych,
  d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Serwis podlega
  f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Serwis może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 • Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.
 • Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych, gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych.

Prawo dostępu do danych.

Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo: uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską. Klient ma prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych.

Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z Polityką Prywatności.

Prawo do przenoszenia danych.

Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

ZASADY ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.