polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DEFINICJE

 1. Polityka Prywatności Danych Osobowych – niniejsza Polityka, określająca zakres i cele przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą, w związku z korzystaniem z usług serwisu lub składaniem zamówienia w sklepie online.
 2. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://loge.pl/sklep produkty za pośrednictwem którego Kupujący może dokonywać zakupów określonych produktów.
 3. Serwis – serwis dostępny pod adresem https://loge.pl za pomocą którego Kupujący może przeglądać zawartość serwisu https://loge.pl, lub skontaktować się ze Sklepem.
 4. eBOK – Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta
 5. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca Firma LOGE Anna Szekiel, NIP: 634-248-67-47; woj. ŚLĄSKIE, 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 36.
 6. Osoba/Użytkownik, której dane dotyczą – osoba fizyczna, która przy korzystaniu z Serwisu lub Sklepu podaje dane osobowe w celu realizacji zamówienia, kontaktu przez formularz kontaktowy.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie zamówienia w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego treści.
 8. Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, która składa zamówienie w sklepie online Sprzedawcy,
 9. Newsletter – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Serwisie przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
 10. Formularz kontaktowy – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, umożliwiająca wysłanie zapytania przez Kupującego do Sprzedawcy za pomocą dedykowanego formularza na stronie Sklepu.
 11. Przetwarzanie danych – wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych osobowych, jak zbieranie danych, modyfikowanie danych, archiwizowanie danych, czy usuwanie danych.
 12. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

Ochrona prywatności Użytkowników jest nas szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy Serwisu mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. Serwis jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez użytkowników danych.

Celem Administratora jest również należyte informowanie użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Dlatego też, dbając o ochronę prywatności Użytkowników Serwisu, w niniejszym dokumencie Administrator informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu loge.pl (dalej jako „Serwis”), sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach Użytkowników.

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego loge.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie loge.pl jest: LOGE Anna Szekiel, ul. Kościuszki 36 NIP 6342486747

ZGODA UŻYTKOWNIKA

Korzystanie z Serwisu loge.pl przez Użytkownika oznacza akceptację na gromadzenie oraz wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z Serwisu, to poczytuje się to za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA
Sposób pozyskiwania danych osobowych

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie i przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości do Administratora. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne.

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. w szczególności poprzez:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • NIP;
 • temat;
 • treść wiadomości
 • data urodzenia (tylko w przypadku realizacji usług związanych ze szkoleniami BHP celem prawidłowej obsługi wystawienia zaświadczeń o ukończonych szkoleniach) wymagane przez ustawodawcę.
CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Sposób przetwarzania przez Administratora danych dotyczących Użytkownika zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu i dostępnych w nim funkcjonalności. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

Komunikacji z Użytkownikiem.

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikowane Użytkownikowi informacje dotyczą oferowanych produktów lub usług, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora lub jego partnerów. Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów oraz odpowiedzi na jego pytania.

Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną.
 • Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi drogą elektroniczną.
 • Realizacja Zamówienia w Sklepie i przysługujących osobie praw z tym związanych – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO i jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • Udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu i Sklepu – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • Wysyłki Newslettera i związanych z nim informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła na to swoją dobrowolną zgodę, np. podczas składania zamówienia osoba dodatkowo zapisała się na newsletter. Sklep wysyła newsletter wyłącznie osobom, które potwierdziły swoją subskrypcję i wyraziły chęć otrzymywania informacji handlowych, marketingowych, nowości i promocji Sklepu.
 • Marketingu własnych produktów i usług Sklepu – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych.
Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia Usług lub realizacji złożonego Zamówienia w Sklepie:
 • w przypadku złożenia zapytania przez Formularz kontaktowy: dane identyfikacyjne, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę w treści wiadomości,
 • w przypadku złożenia Zamówienia, złożenia formularza odstąpienia od umowy, czy reklamacji: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane rozliczeniowe, adresowe i identyfikacyjne podmiotu, na który została wystawiona faktura,
 • w przypadku zamówienia newslettera: imię i adres poczty elektronicznej,

Podanie danych jest niezbędne dla złożenia i realizacji Zamówienia, udzielenia odpowiedzi ze strony Sklepu. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację zamówienia i kontaktu. W przypadku zamówienia Newslettera podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do jego wysyłki.

Okres przetwarzania danych.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.

 • przez okres niezbędny do realizacji umowy i udokumentowania Zamówienia, jego wykonania,
 • przez okres niezbędny do realizacji praw i roszczeń administratora danych lub osoby, której dane dotyczą, jak okres gwarancji, okresy przedawnienia roszczeń,
 • przez okres wynikający z innych przepisów prawa, jak rozliczenie podatkowe, czy wystawienie paragonu/faktur,
 • do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.
Odbiorcy danych.
 • Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom realizującym obsługę płatności elektronicznych (imoje) – w zależności od wyboru formy płatności składającego zamówienie.
 • Dane osobowe osób korzystających z Usług Sklepu nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
 • Dane mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania określonych usług, wykonywanych na zlecenie Administratora danych, a zwłaszcza podmiotom realizującym w jego imieniu:
 • obsługę księgową Sklepu (dane na dowodach zakupu i fakturach),
 • usługi hostingu strony www, serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane,
 • automatyzacji newsletter (e-mail, imię).
Prawa osób, których dane dotyczą.
 • prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania – w tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą – w przypadku Newslettera. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
 • prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym), o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony okres czasu, np. ordynacja podatkowa,
 • prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą i dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do niepodlegania automatycznego profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
 • prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, czy kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, możesz skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Serwisu.

Postanowienia końcowe.

Administrator Danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności, w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób korzystających z Serwisu lub Sklepu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie poprawki do powyższego zapisu. Aktualna polityka prywatności będzie zawsze umieszczona na stronie Sklepu. Administrator zaleca zapoznanie się z aktualnie obowiązującą polityką prywatności.